Przegląd Nauk Stosowanych - Nr 16

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

 

 

SŁOWO WSTĘPNE

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finansowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektronicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szczegółu.

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem autorów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi pomiędzy usługami a produkcją przemysłową.

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne.

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – analiza i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kompetencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych ukazano trendy i realne potrzeby rynku.

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekonomicznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżnicowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych statystycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce.

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lokalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w rozwoju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarki.

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku materiałów budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odprowadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano w opraciu o rynek materiałów budowlanych.

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na analizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagadnienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie walut cyfrowych.

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie województwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach dotyczących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzono na przykładzie wybranego regionu.


Marzena Szewczuk-Stępień


 

Archiwalne numery

Zapraszamy do archiwum.