Przegląd Nauk Stosowanych - Nr 22

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

  1. Mariusz ZIELIŃSKI - DETERMINANTY WZROSTU PŁACY PRZECIĘTNEJ W POLSCE PO 2000 ROKU
  2. Kornelia POLEK-DURAJ - SYSTEM MOTYWACYJNY W ZAWODZIE NAUCZYCIELA – STUDIUM PRZYPADKU
  3. Lucia Ludvigh CINTULOVÁ, Pavol TOMÁNEK - THE VIEW OF TODAY'S YOUTH OF AN IDEAL TEACHER IN PRIMARY EDUCATION
  4. Mariusz ZIELIŃSKI - ZMIANY WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI W POLSCE W LATACH 2006–2017
  5. Monika HACZKOWSKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  6. Przemysław MATUSIAK, Wanda MUSIALIK - POZAWARSZTATOWE FORMY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA ŁAMACH PISMA BRANŻOWEGO „RZEMIEŚLNIK ŚLĄSKI” Z 1930 ROKU

 

SŁOWO WSTĘPNE

Dwudziesty drugi numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” po raz pierwszy ukazuje się jako półrocznik. Opublikowane w nim artykuły mają charakter przekrojowy, należą do różnych dziedzin nauki, przy czym łączy je to, że związane są z szeroko rozumianą problematyką gospodarowania. Tematyka pierwszych trzech artykułów nawiązuje do zagadnień płac i motywowania. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Zielińskiego, przedstawiono zmiany poziomu płacy przeciętnej w Polsce po 2000 roku na tle zmian wielkości ekonomicznych, które na nią najsilniej wpływają. Jako decydujące o poziomie płac przyjęto tempo wzrostu gospodarczego, zmiany wydajności pracy, poziom inflacji, zmiany poziomu płacy minimalnej i liczby bezrobotnych. Na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat dokonano obliczeń wskazujących, że najsilniej płaca przeciętna w Polsce związana była w analizowanym okresie ze wzrostem wydajności pracy i poziomem płacy minimalnej oraz liczbą bezrobotnych. Mniej istotne dla poziomu płac przeciętnych okazały się inflacja i tempo wzrostu PKB.

Drugi artykuł autorstwa K. Polek-Duraj, poświęcono analizie opinii nauczycieli na temat stosowanych w szkole bodźców motywacyjnych. Celem artykułu była diagnoza obecnego systemu motywacyjnego nauczycieli i ocena jego wpływu na zaangażowanie nauczycieli w pracę. Artykuł oparto na badaniach ankietowych wśród nauczycieli i dyrektorów 59 szkół usytuowanych na terenie województwa opolskiego. Uzyskane wyniki pokrywają się z ogólnopolskimi badaniami w tym zakresie, wskazującymi na niedoskonałości systemu motywacyjnego w szkolnictwie i spadającą motywację dużej grupy zawodowej nauczycieli, w tym nauczycieli, którzy osiągnęli najwyższy pułap awansu zawodowego. 

Kolejny artykuł, przygotowany przez zespół autorski L.L. Cintulová, P. Tománek, nawiązuje w pewnym stopniu do artykułu poprzedniego, dotyczącego systemu edukacji. Poświęcono go badaniom dotyczących kompetencji i umiejętności jakie zdaniem uczniów powinien posiadać nauczyciel. We wprowadzeniu podkreślono, że wizerunek idealnego nauczyciela zależy w dużej mierze od uznania zawodu w społeczeństwie, stosunku młodych ludzi do obowiązków szkolnych, współpracy szkoły z innymi podmiotami, edukacji w rodzinie i akceptacji standardów etycznych. Badania miały ustalić jak uczniowie oceniają proces uczenia się i jakie są ich pomysły na temat idealnego nauczyciela w szkole podstawowej. Próba badawcza składała się z 258 uczniów szkół podstawowych w wieku 12–15 lat w wybranym mieście powiatowym Słowacji (Malacky). Wyniki badań wykazały, że uczniowie preferują nauczyciela, który może ich zachęcać, motywować i rozumieć, tworzy dobry klimat w klasie, jest miły i słucha uczniów. 

Czwarty opublikowany, przygotowany przez M. Zielińskiego, odnosi się do zmian wyników finansowych przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości. Badania odnosiły się do lat 2006–2017, w których odnotowano sukcesywny wzrost zysku brutto i wartości dodanej we wszystkich klasach wielkości przed8 siębiorstw w Polsce. Obie te wielkości (zysk brutto i wartość dodana) dla całych grup przedsiębiorstw reagowały na zmiany tempa wzrostu gospodarczego (zmiany koniunktury gospodarczej). W całym okresie najszybciej rósł zysk brutto w grupie mikroprzedsiębiorstw, najwolniej zaś w grupie przedsiębiorstw średnich, co zaprzeczyło hipotezie, że najszybciej rosną zyski w grupie przedsiębiorstw dużych (ze względu na ich siłę rynkową). Uzyskane wyniki mogą być nieco mylące, ponieważ oparto je na danych zbiorczych dla całych klas przedsiębiorstw. Corocznie następują znaczące przypływy między klasami wielkości, co nie pozwala na w pełni rzetelną ocenę reakcji przedsiębiorstw w ujęciu według wielkości na zmiany koniunktury.

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny nauk prawnych ze względu na tematykę, jest jednak ściśle związany z gospodarowaniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki z o.o. z tytułu sprawowanej funkcji w jej organach. Ponoszą oni odpowiedzialność za swoje wadliwe bądź niezgodne z prawem działania, a rygory nałożone
na członków zarządu wynikają z zawodowego charakteru wykonywanej przez nich działalności. Autorka podkreśla, że członek zarządu sp. z o.o. powinien legitymować się znajomością przepisów organizacyjnych, finansowych, zasad kierowania zasobami ludzkimi i znajomością obowiązujących przepisów prawnych (deklarowany brak tych kompetencji nie zwalnia z odpowiedzialności). Odpowiedzialność członków zarządu ma charakter nie tylko cywilnoprawny,
w grę wchodzić może również odpowiedzialność karno-skarbowa, karna, a także z tytułu należności publicznoprawnych. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa P. Matusiaka i W Musialik, odnosi się do pozawarsztatowych form przygotowania do zawodu rzemieślników w okresie II Rzeczpospolitej. Artykuł można zaliczyć do dziedziny historii gospodarczej. Autorzy zwracają uwagę, że w okresie międzywojennym, przed fundamentalną reformą edukacji, podjęto próby poprawy funkcjonowania systemu szkolenia zawodowego. Artykuł oparto na studiach artykułów opublikowanych w 1930 r. w czasopiśmie branżowym „Śląski Rzemieślnik” wydawanym przez Śląską Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. W artykule scharakteryzowano formy kształcenia zawodowego realizowane w województwie śląskim przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa średniego w II Rzeczypospolitej. Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników.

Mariusz Zieliński


 

Archiwalne numery

Zapraszamy do archiwum.