Przegląd Nauk Stosowanych - Nr 23

Applied Sciences Review

Full publication

Spis Treści

  1. Maciej TUSZKIEWICZ - ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO Z SYSTEMEM ERP W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

  2. Agnieszka GISZTEROWICZ - KAPITAŁ JAKO ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY I ANTECEDENSY TEORII

  3. Izabela JONEK-KOWALSKA - MAKROANALIZA BILANSU ENERGII PIERWOTNEJ W POLSCE W LATACH 2001−2016 W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH I GOSPODARCZYCH

  4. Eugeniusz SYTNYK - WYKORZYSTANIE LICZB ZESPOLONYCH DO ANALIZY KONTINUUM ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

  5. Monika HACZKOWSKA, Sabina PUCHAŁA - KONSTYTUCYJNA WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ A UŻYCIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

  6. Sandra GĄSIOR - ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W SPRAWACH GOSPODARCZYCH NA PRZYKŁADZIE MEDIACJI

 

SŁOWO WSTĘPNE

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny nauk prawnych.
W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwrócono uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania rozwiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunkowości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przedstawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycznych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostosowane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachunkowości.
W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzędzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fizycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wykonywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady termodynamiki.
Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wyboru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilansu energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami rynkowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmiany występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istniejązależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i kosztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowano aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych.
Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka odnosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i konsekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie.
Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownictwa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Polsce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników.

Mariusz Zieliński


 

Archiwalne numery

Zapraszamy do archiwum.