PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH

 Czasopismo ukazuje się od roku 2013. Wydawane jest w formie elektronicznej i oznaczone jest numerem ISSN 2353-8899.

Do roku 2015 czasopismo wydawane było przez wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach.

W roku 2016 czasopismo zostało przeniesione na Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.

Czasopismo to jest punktowane na liście MNiSW na 5 pkt. (pozycja 1406 w części B wykazu czasopism naukowych w roku 2016 – źródło https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf 

 

Zamierzeniem czasopisma jest propagowanie dorobku naukowego, wymiany myśli i doświadczeń w szerokim spektrum zagadnień obejmującym nauki ekonomiczne, humanistyczne, prawne i techniczne.

Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny i skierowany jest zarówno do środowiska naukowców, studentów jak i do środowiska biznesu. Łamy czasopisma otwarte są dla wszystkich wymienionych grup, przy czym nadsyłane materiały muszą spełniać podstawowe wymogi opracowania naukowego i wymogi edytorskie PNS.

Wszystkie publikowane opracowania naukowe recenzowane są przez dwóch niezależnych recenzentów (obowiązuje model „double-blind review process”). Czasopismo współpracuje z szerokim gronem recenzentów, z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. W zależności od tematyki każdego numeru – artykuły recenzowane są przez przedstawicieli właściwych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Komitet Naukowy jest organem doradczym Komitetu Redakcyjnego, określającym tematykę publikacji w kolejnych wydaniach, dbającym o jakość publikacji i jej umiędzynarodowienie.

Czasopismo jest indeksowane w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

Dd 2019 roku Przegląd Nauk Stosowanych  jest półrocznikiem.