Spis treści:

 Pobierz pełny numer czasopisma

 

SŁOWO WSTĘPNE

Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska. Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką problematykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.

Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych technologii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przedstawicieli nauk prawnych.

Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksymalizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów. Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.

Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie badań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimowość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działania edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami, na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.

Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł rozpatruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych. Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występujących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk między organizacjami przestępczymi.

Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komitetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Mariusz Zieliński

 


W przygotowaniu kolejny numer Przeglądu Nauk Stosowanych, pod redakcją dr hab. Brygidy Solgi pt: Rozwój regionalny wobec współczesnych wyzwań demograficznych i społeczno-gospodarczych.

 

Archiwalne numery

Zapraszamy do archiwum.