Zasady recenzowania nadesłanych materiałów

 

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.

Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”).

Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są publikowane w danym, recenzowanym numerze PNS.

 

Autor po otrzymaniu recenzji oraz otrzymaniu artykułu z uwagami recenzentów przygotowuje i przekazuje do redaktora danego numeru odpowiedź na recenzję.